วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
1.รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

  1.ภาพนี้เป็นการเขียนถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศเฉลิมพระชนมพรรษาครบ  66 พรรษา
2. เป็นเกียรติบัตรที่ได้รับเนื่องจาก  สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี พุทธศักราช 2547 แสดงให้ว่าเป็นผู้ให้ความสนใจในทางพระพุทธศาสนา  และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนในหลักธรรมคำสอนต่างๆ


3. เป็นวุฒิบัตรที่ได้รับจาการ  ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร ธรรมศึกษาชั้นตรี ตามโครงการ สอนธรรมศึกษาในโรงเรียน ประจำปี 2547 แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสนใจและใส่ใจที่จะศึกษาเล่าเรียนในหลักธรรมและมุ่งเน้นที่สอบไล่ธรรมชั้นตรีให้สำเร็จจึงได้มีการเข้าค่ายอบรมเกี่ยวกับธรรมศึกษาชั้นตรีเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสอบไล่ธรรมศึกษาชั้นตรี
4.เป็นเกียรติบัตร ที่ได้รับเนื่องจาก  ได้ผ่านการอบรม แกนนำเยาชนจิตอาสา ประจำปี 2550 แสดงให้เห็นว่าต้องการเป็นเยาวชนที่ดีมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นเยาชนที่ดีของชาติบ้านเมืองช่วยให้บ้านเมืองน่าอยู่ขึ้นเพราะการมีเยาชนจิตอาสาจะช่วยให้สังคมมีผู้ให้มากกว่าผู้รับ

2.รักความเป็นไทย

รูปภาพ
    1. ภาพนี้เป็นกิจกรรมการเต้นเปิดงานกีฬาสีของนักเรียนชั้นม.6/13 ชื่อชุดการแสดงคือ เซิ้งกะโป๋ ซึ่งเป็นการละเล่นอีกอย่างหนึ่งของภาคอีสาน


2. เป็นเกียรติบัตรที่ได้รับเนื่องจาก  ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย  การเขียนเรียงความจากภาพ แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความคิดมีทักษณะในด้านการบรรยายโดยใช้ภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติไทยในการบรรยายจากภาพได้เป็นอย่างดี  ซึ่งถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องอีกวิธีหนึ่ง

3. เป็นเกียรติบัตรที่ได้รับเนื่องจาก  ชนะเลิศคำขวัญ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีทักษณะในการใช้ภาษาไทยในการแต่งคำขวัญและมีความคิดสร้างสรรค์ในการสรรหาคำที่เหมาะสมและโดดเด่นของภาษาไทยมาสรรสร้างเป็นคำขวัญที่ไพเราะและจำขึ้นใจได้เป็นอย่างดี

4. เป็นเกียรติบัตรที่ได้รับเนื่องจาก  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการวาดรูปกิจจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับวันภาษาไทยซึ่งภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์สืบสานต่อไป  จนทำให้สามารถสื่อภาพออกมาได้ดีในระดับหนึ่ง
3.มุ่งมั่นในการทำงาน

1. ภาพนี้เป็นการทำงานใจคาบเรียนวิชาสังคมศึกษามุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้เสร็จส่งคุณครูภายในชั่วโมง


2. ภาพนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นในการระบายสีี เช่น วงจรสี และองค์ประกอบต่างๆของสี จนเป็นผลสำเร็จได้เป็นผลงานที่น่าชื่นชม3. ภาพนี้เป็นการมุ่งมั่นในการทำการบ้านวิชาภาษาอังกฤษ  ซึ่งต้องค้นหาความรุ้เกี่ยวกับหัวข้อที่คุณครูในรายวิชาได้ให้เอาไว้

4. ภาพนี้เป็นบรรยากาศการเรียนวิชาคณิตศาสตณ์  ซึ่งมุ่งมันที่จะพยายามเข้าใจสูตรต่างๆอย่างตั้งใจมาก  เพื่อให้ได้ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนที่น่าพอใจ
4.มีจิตสารธารณะ

1. ภาพนี้เป็นการไปเก็บขยะที่ข้างหนองโดยคุณครูศุภชัยเป็นผู้นำทีมพานักเรียนไปเก็บขยะ


2. เป็นเกียรติบัตรแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมงามชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะส่งตัวแทนไป แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีจิตอาสา มีจิตสารธารณะ ยอมเสียสละเวลาเพื่อเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้


3.ตอนเที่ยงของทุกวันจันทร์-ศุกร์ เราจะช่วยกันเก็บขวดน้ำในบริเวณได้ทั้งความสะอาด
และยังทำให้ห้อง6/13ของเรามีรายได้เข้าห้องเรียนอีกด้วย4.ร่วมกันทำความสะอาดเนื่องจากโรงเรียนจัดวันนั้นเป็นวัน คลีนนิ่งเดย์ ของโรงเรียน  นักเรียนทุกคนจึงช่วยกันทำความสะอาดอย่างขยันขันแข็ง5.อยู่อย่างพอเพียง

1. ภาพนี้เป็นบรรยากาศการเต้นอินดังแดนซ์เนื่องจากไม่มีงบประมาณมากเราจึงประยุกต์เสื้อผ้าจากสิ่งของที่เรามีอยู่รอบตัว เช่น ผ้าแดงซึ่งทุกคนได้ใช้ในการเรียนวิชานาฏศิลป์ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

2.เป็นภาพการแสดงเนื่องจาก  เป็นการจัดกิจกรรมของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ได้มีการจัดการเข้าค่ายอาเซียนแคม ซึ่งได้มีการให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดการแสดงมากลุ่มละหนึ่งอย่างและแต่งการจากประยุกต์จากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ซึ่งภาพนี้ก็แสดงให้เห็นการแต่งตัวที่ประยุกต์จาก ผ้าซิ่น ผ้าสโร่ง ที่มีอยู่แล้วเอามาทำเป็นกระโทงโดยการพับครี่ง


3. ภาพนี้เป็นการทำพานไหว้ครูของนักเรียนชั้นม.5/13 มีการประยุกต์ใช้ใบตองเพราะใบตองเป็นวัสดุธรรมชาติหาได้ง่ายและย่อยสลายง่าย  เป็นอย่างอยู่อย่างพอเพียงของวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่น


4. ไม่ต้องใช้เครื่องตัดหญ้าเราก็สามารถทำความสะอาดบริเวณที่รกได้
โดยการใช้เสียมหรือจอบไม่เปลืองน้ำมันแต่อาจเปลืองแรงบ้างก็ไม่เป็นไรเพื่อความประหยัดและลดโลกร้อน.....เย้เย้  :D


6.ใฝ่เรียนรู้

1. ภาพนี้ตั้งใจทำงานและแน่วแน่มีสมาธิเรียนใฝ่เรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ในการสอบคาบต่อไปที่จะมาถึงในอีกสัปดาห์หน้า


2. เป็นเกียรติบัตรที่ได้รับเนื่องจาก  ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ามีความรู้ความสามรถด้านคณิตศาสตร์และมีความมุ่งมั่นในการนำเสนอโครงงานจนได้รับระดับเหรียญเงิน

3. เป็นเกียรติบัตรที่ได้รับเนื่องจาก  ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค  ต้านยาเสพติด แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความสามรถด้านกีฬาซึ่งได้มาจากความมุ่งมั่นที่ฝึกฝนจนทำให้ประสบผลสำเร็จได้ในระดับหนึ่งซึ่งก็คือได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ในประเภทวอลเลย์บอลหญิง รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี 
4. เป็นเกียรติบัตรที่ได้รับเนื่องจาก  ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภท Quiz ระดับชั้น ม.5/13 เนื่องในกิจกรรมคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2554 แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการแข่งขันและมีความรู้รอบตัวดีจนทำให้ได้รับรางวัลในระดับเหรียญเงิน


7.มีวินัย


1. ภาพนี้นักเรียนทุกคนใส่ชุดนักเรียนรองเท้า ทรงผม ทับเสื้อในกระโปง อย่างเป็นระเบียบถูกต้องตามกฎโรงเรียน

2. เป็นภาพการแสดงเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนหนองบัวพิทยาคารของนักเรียนชั้นม.6./13 ซึ่งนักเรียนได้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัยคือ เวลานัดแนะกันมาซักซ้อมก็มาตรงตามเวลาทำให้งานออกดี


3. เป็นภาพการยืนเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าทุกคนมาเข้าแถวทันเวลา ซึ่งเป็นกฎระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนทุกคนของโรงเรียนต้องมาทำกิจจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า

4. วันนี้ตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนแต่งตัวเรียบร้อยถูกระเบียบทุกอย่าค่ะ
(หน้าตาอาจง่วงนอนนิดๆๆ....แฮ่ก็มันยังเช้าอยู่นี่้น่า).... :D


8.ซื่อสัตย์ สุจริต


1. ภาพนี้เป็นการระบายสีไม้ส่งวิชาศิลปะ มีความซื่อสัตย์ต่อคุณครูและตัวเองคือ ไม่จ้างคนอื่นทำและตั้งใจมากทำด้วยตนเองผลงานออกมาก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจ


2. ซื่อสัตย์สุจริต
วันนี้ไปซื้อของอยู่ร้านขายของชำให้แม่ตังทอนเหลือ75บาทกำลังจะเอาไปคืนค่ะ :)

3. เป็นภาพการทำงานวิชาศิลปะ หัวข้อการแรเงาภาพ  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและครูผู้สอนเพราะงานทำด้วยตนเอง  ไม่มีการจ้างผู้อื่นทำงาน

4. เป็นภาพการเก็บขวดน้ำพลาสติกที่สามารถเอาไปขายได้  มีความซื่อสัตย์ต่อเพื่อนๆ  ช่วยเพื่อนๆเก็บขวดพลาสติกทุกวันตามที่ได้ตกลงกันไว้ในห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6/13


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น